Kurzy kreativní improvizace

Interaktivní kurzy kreativní improvizace jsou naší reakcí na širokou a dlouhodobě proklamovanou potřebu odborně vedených kurzů zaměřených na prevenci a řešení problému syndromu vyhoření, na problematiku trémy, nebo na oblast rozvíjení tvůrčího myšlení. Vzhledem k faktu, že se všichni již dlouhou dobu danou problematikou zabýváme, rozhodli jsme se aktivně tento společenský problém řešit. Kurzy nám umožní představit široké vrstvě zájemců základy kreativního myšlení a improvizačních technik, které pak mohou dále sami rozvíjet. To může v konečném důsledku mít hluboké dopady na další vývoj jednotlivců i celých skupin.

Ten jeden víkend Vám změní život.

LEKTOŘI: Daniel Skála a
KDE: Fakulta umění Ostravské univerzity
KDY: 18. 11. 2023
CENA: 600 Kč

Interaktivní kurzy kreativní improvizace jsme vytvořili na základě mnohaletých zkušeností v oblasti školství a jevištního umění. Je zcela zřejmé, že jedním z velice ožehavých problémů nejen současného školství, ale potencionálně všech myslitelných oborů lidské činnosti, je nebezpečí syndromu vyhoření. Společenské nároky na výkonnost se stále zvyšují a mnoho lidí není schopno tento tlak ustát.

Kurzy jsou vytvořeny tak, aby maximální měrou působily jako účinná prevence a řešení syndromu vyhoření, u amatérských i profesionálních hudebníků, herců, nebo např. také řečníků řeší problematiku pódiové trémy, všeobecně lze říci, že představuje mimořádně vhodnou pomůcku při řešení stresových situací, ať už nárazových, či chronických.

V základu vycházíme z přesvědčení, že téměř každá lidská činnost může být prováděna tvůrčím způsobem, což nepochybně zvyšuje efektivitu práce, zaujetí pro danou činnost a výrazně snižuje nebezpečí ztráty zájmu a nedostatku motivace. K tomu je však nezbytné nalézt odvahu a značnou dávku sebejistoty, což bývá obvykle nejzásadnější problém. Také proto jsou kurzy kreativní improvizace vystavěny na základě zvukově a hudebně percepčních a tvůrčích aktivit, aktivit výtvarných, a také částečně pohybových. Jde nám o to ukázat principy kreativního přístupu a myšlení a konkrétní možnosti jejich postupného upevňování a rozvoje.

K tomu nám slouží mimo jiné metodika hudební, dramatické a pohybové improvizace. Improvizace totiž představuje velice vhodný způsob rozvoje kreativních dovedností, neboť umožňuje kreativní činnost v praxi a to cíleně a konkrétně. Pomocí různých způsobů improvizace je možné se postupně zbavit zažitých škodlivých vzorců jednání a chování a vybudovat si svobodnější a uvědomělejší přístup k sobě i okolí. Také proto improvizační činnosti představují základní stavební kámen těchto kurzů.

Další důležitý obsahový pilíř těchto kurzů tvoří setkávání se s různými druhy uměleckých aktivit. Díky dlouhodobé zkušenosti v oblasti profesionálního jevištního umění a zároveň školství se shodujeme v názoru, že umění by nemělo být pouhým elitářským světem sama pro sebe, nýbrž živoucím a pulzujícím prostorem pro každého bez výjimky. A to platí nejen v rovině percepční, ale zejména interpretační a produktivní. Naším cílem není vytvářet dokonalá umělecká díla, ale ukázat způsoby a možnosti aktivního využívání různých umělecky motivovaných aktivit, což ve svém důsledku může mít dalekosáhlý dopad v introspekční i extraspekční rovině každého jednotlivce.

Výše zmíněné široké propojení různých uměleckých a tvůrčích činností umožňují metody dramatické výchovy, jejichž principy ustavují průběh kurzů, a které umožňují hlubokou zážitkovost všech činností. Konkrétně se jedná o praktické provádění hudby na základě rozkladu jejích jednotlivých složek (melodika, rytmika, dynamický průběh, vnitřní proměny charakterů apod.) pomocí různých druhů improvizační technik, dále rozvíjení tvůrčího potenciálu pomocí výtvarných aktivit, důležitou součástí kurzů jsou také fyzické činnosti, uvolňovací cviky a zacílené pohybové aktivity. Mezi dalšími jmenujme rovněž činnosti zaměřené na problematiku sociálních vazeb v rámci skupiny nebo možnost teoretického i praktického rozvoje znalostí a dovedností souvisejících s alternativními výukovými metodami, které mohou sloužit jako cenný doplněk běžně využívaných metod výuky na kterémkoliv druhu nebo stupni škol.

Všechny tyto aktivity umožňují postupné osvojování principů tzv. emocionální interiorizace a také způsoby a techniky osvojení tzv. aktivního vnitřního ticha, tedy vnitřního psychického rozpoložení, kdy jsme schopni efektivně a se zaujetím vnímat i produkovat. Toto jsou základní dovednosti odbourávající vnitřní napětí. Zmíněné činnosti souvisejí také s problematikou zacílení pozornosti a vedou k rozvoji dovedností souvisejících se stabilním pocitem vnitřního klidu. Výhodou takto široce pojaté výuky je možnost přizpůsobit obsah i průběh kurzů konkrétní skupině zájemců, bez toho, aniž bychom rezignovali na vytyčené cíle. Naopak, výuka tím nabývá mimořádné efektivity.

Vybrané činnosti a metody

  • Teoretické vysvětlení dané problematiky formou výkladu
  • Diskuze
  • Vizuální a akustické ukázky
  • Hudební improvizace (např. tematická improvizace, improvizace na základě vybraných tónových struktur, improvizace na základě rytmických dispozic, repetitivní improvizace, improvizace s preferencí vybraných hudebních složek, kooperativní improvizace, improvizace na základě mimohudebních námětů ad.)
  • Pohybové činnosti a fyzické uvolňovací cviky
  • Výtvarné činnosti – metody aktivní imaginace
  • Dramatizace situací, práce s rolí
  • Výroba a dramatické využití loutek
  • Základy psychických uvolňovacích technik a meditace

Cimbalista, skladatel a improvizátor Daniel Skála (1981) studoval hru na cimbál na Lisztově akademii v Budapešti, hudební kompozici na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a sbormistrovství na Ostravské univezitě. Na téže škole pak dokončil doktorská studia v oboru hudební teorie a pedagogika.

Jako cimbalista získal mnoho ocenění na interpretačních soutěžích u nás i v zahraničí, má za sebou rovněž řadu vystoupení na různých evropských i světových pódiích, za všechny jmenujme např. festival La Bienale v Benátkách, operní festival v Bregenzu, nebo koncert v newyorské Carnegie Hall. Pravidelně spolupracuje s předními světovými umělci i orchestry.

Mezi jeho největší skladatelské počiny patří Koncert pro cimbál a komorní orchestr, Miniatury pro cimbál a klarinet nebo duet Cimbálové rozepře. V roce 2015 premiéroval celovečerní duchovní kantátu Všechen ten čas, v roce 2017 měla premiéru jeho vokální série Láskyplné madrigaly, o rok později pak například orchestrální skladba Vrstvení. V posledních letech se také intenzivně zabývá kompozičními způsoby řízené aleatoriky a konceptuální programovosti. Na tomto základě vznikly také celovečerní projekty Snění, Rozhovory, nebo neopera Červený nos.

V současné době se věnuje především koncertní činnosti a kompozici. Zároveň vyučuje hru na cimbál na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a několik předmětů na Ostravské univerzitě. Pravidelně také pořádá kurzy tzv. Kreativní improvizace zaměřené na základy improvizace a kreativní rozvoj a s výtvarníkem Tomášem Volkmerem pak kurzy Re:Kreace v nichž propojují hudební a výtvarné umění s dramatickou výchovou.

Přesunout se na začátek